Pasar al contenido principal

page search

Displaying 13 - 24 of 623
Reports & Research
Mayo 2023

ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາອັນຍາວນານໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຜ່ານຫຼາຍຮູບແບບໃນທົ່ວປະເທດຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990 (Ling, 2017). ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອບັນລຸການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຄວາມເປັນທຳຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ມີເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ…

Manuals & Guidelines
Mayo 2023

<em>The livelihood of a large part of the world’s population depends directly on access to land and its secure longtermuse. Land access and use have long been organized through informal or traditional tenure rights, but this is changing. In many regions, land use is being transformed by…

Manuals & Guidelines
Mayo 2023

ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານສັງຄົມ. ຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສ່ຽງໄປນຳ.…

Manuals & Guidelines
Mayo 2023

ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ສາມາດເປັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊັບ ພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອາດເປັນໄພຄຸກຄານ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ…

Manuals & Guidelines
Mayo 2023

ການລົງທຶນທີ່ດິນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການເຂົ້າເຖິງ ປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຊຸມຊົນ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ,…

Manuals & Guidelines
Mayo 2023

ລັດຖະບານຢູ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ລວມທັງສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນວິທີການໜຶ່ງ ໃນການຮັບມືກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານ ໂລກ. ຖ້າດຳເນີນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.…

Manuals & Guidelines
Mayo 2023

ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງບໍລິສັດ, ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼືການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ານັກລົງທຶນລະເມີດສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ…

Multimedia
Abril 2023

A large share of the world's rural population depends on using land to feed themselves. Commercial agriculture and forestry investments are placing growing pressure on land as a resource. Especially when state capacities to steer and monitor land-based investments are low, this can lead to…

Policy Papers & Briefs
Abril 2023

Laos plans to graduate from least developed country status by 2024. To spur economic growth, the Lao government builds on a resource-based export economy, major mining projects, the constructions of dams, and the expansion of plantation agriculture. A key focus is the promotion of foreign direct…

Policy Papers & Briefs
Abril 2023

ສປປ ລາວ ມີແຜນຈະຫ ຼຸດພ ົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024. ເພ ື່ອກະຕ ້ນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ເລັົ່ງໃສ່ເສດຖະກິດ ສ ົ່ງອອກທີື່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເຊັົ່ນ: ໂຄງການບ ໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່, ການ ກ ໍ່ສ້າງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍການປູກພ ດກະສິກໍາ. ຈ ດສ ມຫ ັກ ແມ່ນສ…

Institutional & promotional materials
Marzo 2023

With around 7.4 million inhabitants, Laos is relatively sparsely populated. Over 70% of Laotians depend directly or indirectly on agriculture and forestry for their living. To drive forward the country’s development, the Lao Government is investing in agriculture and forestry, mining, and…

Peer-reviewed publication
Marzo 2023

 

 Commodity-driven deforestation and forest conservation efforts in the Mekong region have placed multiple pressures on community-based resource systems, undermining tenure security and livelihoods. In response, several initiatives have been mobilized by states, communities, and civil…