Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 19.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  Ieder bedrijf produceert afval. Bij bloembollenbedrijven is een groot deel van het afval plantaardig, zoals pelafval, maaisel, stro. Dit afval kan afgevoerd worden. Dat heeft een uitstroom van nutriënten en organische stof van het bedrijf tot gevolg en brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Het materiaal kan ook op het eigen bedrijf gecomposteerd worden. Hierdoor worden kosten van afvoer van het materiaal bespaard en kan het materiaal, na compostering, bijdragen aan de organische bemesting van de grond.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  In dit rapport wordt het voornemen beschreven van Wageningen UR tot de bouw van het Atlas en het Forumgebouw op het terrein tussen de Bornesteeg, de Droevendaalsesteeg en de Mansholtlaan en de daarmee gepaard gaande herinrichting. Daartoe behoren o.a. de aanleg van drie retentievijvers op het genoemde terrein en op het terrein de Born Zuid, de inrichting van een openbare ruimte en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande beplanting. De verwachte effecten van de voorgenomen activiteiten worden gerelateerd aan de Flora- en faunawet.

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Nieuwe bebouwing tast de openheid van het landschap aan en verlaagt de belevingswaarde. Op basis van berekeningen en veldwaarnemeningen is vastgesteld dat het areaal aan zogenaamde ¿zeer open gebieden¿ tussen 1989 en 2000 met 4% is afgenomen. De toekomstige bedreiging is in hoge mate afhankelijk van de mate van spreiding. Bij 50% meer spreiding dan tussen 1989 en 2000 is het effect twee keer zo groot.

 4. Library Resource
  Articles et Livres
  décembre, 2004

  De in dit artikel gepresenteerde lange-termijnvisie geeft een denkbare ontwikkelingsrichting aan, in de lijn van Plan Ooievaar, maar aangepast aan en andere geofysische context (klimaatverandering) en een andere maatschappelijke context (postmoderne)

 5. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  ertoe geleid dat in de directe omgeving van steden grote open gebieden onbebouwd zijn gebleven. Bovendien zijn er grote groene recreatiegebieden aangelegd die zeer in trek zijn bij omwonenden. Planologische onduidelijkheid, onvoldoende bestuurlijke regie en, daarmee samenhangend, ontwikkelingen op de grondmarkt hebben ertoe geleid dat de aanleg van groengebieden de afgelopen jaren stagneert. Recentelijk is het rijksbeleid overgedragen aan provincies. Deze hebben echter nog moeite om de integrale ontwikkeling van grote groengebieden in samenhang met rood te regisseren.

 6. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Het doel van dit onderzoek was : Het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming rondom de beheersing van wateroverlast en watertekort om vanuit dit inzicht het verloop van de besluitvorming te kunnen begrijpen en aanbevelingen te kunnen doen voor de aanpak van dit besluitvormingsproces. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  KELK (een methode van het Natuurplanbureau) modelleert geen processen, maar gebruikt expertkennis (vuistregels) en metamodellen. Klek is bedoeld voor quick scan toepassingen op het terrein van bestemming en inrichting van de groene ruimte. Daarbij kunnen de kwalificaties meegegeven worden "herkenbaarheid verleden" "belevingswaarde" en "recreatieve gebruikswaarde"

 8. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  In de mestwetgeving zal voor het gebruik van fosfaatkunstmest mogelijk een uitzondering worden gemaakt voor gronden die vanwege hun fosfaattoestand in aanmerking komen voor reparatiebemesting. Het betreft hier gronden met een lage fosfaattoestand en wellicht als verbijzondering daarvan fosfaatfixerende gronden. In dit rapport worden dergelijke gronden gedefinieerd en zijn verschillende analysemethoden voor de karakterisering geëvalueerd. Ongeveer 2-7% van het landbouwareaal heeft een fosfaattoestand die als laag wordt gekarakteriseerd.

 9. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de perspectieven van verhandelbare ontwikkelingsrechten in de provincie Limburg. De basiselementen van het systeem zijn uitgewerkt. Juridische, planologische en economische aspecten van invoering van een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten zijn onderzocht. Aanbevolen wordt om te komen tot overleg met Regering en Kamer om een expliciete VOR bevoegdheid in de wetgeving op te nemen. This report comprises the results of a study into the perspectives of transferable development rights in the province of Limburg.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page