Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 21.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  In dit rapport wordt het voornemen beschreven van Wageningen UR tot de bouw van het Atlas en het Forumgebouw op het terrein tussen de Bornesteeg, de Droevendaalsesteeg en de Mansholtlaan en de daarmee gepaard gaande herinrichting. Daartoe behoren o.a. de aanleg van drie retentievijvers op het genoemde terrein en op het terrein de Born Zuid, de inrichting van een openbare ruimte en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande beplanting. De verwachte effecten van de voorgenomen activiteiten worden gerelateerd aan de Flora- en faunawet.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Nieuwe bebouwing tast de openheid van het landschap aan en verlaagt de belevingswaarde. Op basis van berekeningen en veldwaarnemeningen is vastgesteld dat het areaal aan zogenaamde ¿zeer open gebieden¿ tussen 1989 en 2000 met 4% is afgenomen. De toekomstige bedreiging is in hoge mate afhankelijk van de mate van spreiding. Bij 50% meer spreiding dan tussen 1989 en 2000 is het effect twee keer zo groot.

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  ertoe geleid dat in de directe omgeving van steden grote open gebieden onbebouwd zijn gebleven. Bovendien zijn er grote groene recreatiegebieden aangelegd die zeer in trek zijn bij omwonenden. Planologische onduidelijkheid, onvoldoende bestuurlijke regie en, daarmee samenhangend, ontwikkelingen op de grondmarkt hebben ertoe geleid dat de aanleg van groengebieden de afgelopen jaren stagneert. Recentelijk is het rijksbeleid overgedragen aan provincies. Deze hebben echter nog moeite om de integrale ontwikkeling van grote groengebieden in samenhang met rood te regisseren.

 4. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Het doel van dit onderzoek was : Het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming rondom de beheersing van wateroverlast en watertekort om vanuit dit inzicht het verloop van de besluitvorming te kunnen begrijpen en aanbevelingen te kunnen doen voor de aanpak van dit besluitvormingsproces. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau

 5. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de perspectieven van verhandelbare ontwikkelingsrechten in de provincie Limburg. De basiselementen van het systeem zijn uitgewerkt. Juridische, planologische en economische aspecten van invoering van een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten zijn onderzocht. Aanbevolen wordt om te komen tot overleg met Regering en Kamer om een expliciete VOR bevoegdheid in de wetgeving op te nemen. This report comprises the results of a study into the perspectives of transferable development rights in the province of Limburg.

 6. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  De aanleg van nieuwe spoorlijnen, alsmede het intensiveren en uitbreiden van bestaande spoorlijnen heeft negatieve effecten op natuur. Ten eerste heeft een spoorlijn een negatief ef-fect op de recreatieve waarde van een natuurgebied. De spoorlijn verstoort de stilte van een gebied en tast de landschappelijke waarde aan. Ten tweede leidt een spoorlijn tot versnippe-ring en verstoring van het ecosysteem. Door versnippering kunnen gebieden van elkaar geïsoleerd raken en voor bepaalde soorten te klein worden waardoor ze uit het gebied ver-dwijnen.

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Dit rapport wil provincies en gemeenten attenderen op de waarschijnlijk snelle transitie naar niet-agrarisch gebruik van hun buitengebied, ze helpen de kansen hierop per gemeente in te schatten en aangeven, hoe ze erop kunnen inspelen. Drie vragen staan centraal: 1. Welke indicatoren bepalen de kans op transitie naar niet-agrarisch gebruik van het buitengebied? 2. Wat zijn volgens deze indicatoren de kansen van de Nederlandse gemeenten? 3. Hoe kunnen met name de gemeenten die kans lopen op snelle transitie, hierop inspelen?

 8. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  De beschouwing op de ¿Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Provincie Utrecht¿ is in opdracht van de Provincie Utrecht uitgevoerd. Op basis van een korte literatuur studie zijn gegevens verzameld en door middel van interviews zijn beschreven beleidsregels van de handleiding bestemmingsplannen (hoofdstuk8) getoetst in de (beleids)praktijk. Tot slot zijn beleidsregels getoetst aan de gevonden resultaten.

 9. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Onderzoek naar perspectief 'Ruimte voor Ruimte'-regeling (RvR-regeling) buiten de recon-structiegebieden. Door het slopen van bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied wordt de kwaliteit van dit gebied verbeterd. Het slopen wordt gefinancierd via de uitgifte van wo-ningbouwkavels. Op deze wijze leidt de regeling niet tot uitgaven van de overheid. Op basis van evaluatie van de RvR-regeling in de reconstructiegebieden, interviews en een workshop is een kader voor bredere toepassing van de regeling opgesteld.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page