Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 95.
 1. Library Resource

  Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Thaïlande

  Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  janvier, 2014
  Thaïlande

  เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านคลองเรือไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

  qr code

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  janvier, 2014
  Thaïlande

  เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านอ่าวขามไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

  qr code

 4. Library Resource
  Ressources et Outils d'entraînement
  janvier, 2014
  Thaïlande

  รายงานฉบับนี้ นำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งของชุมชน ที่ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ 6 ตำบล ในจังหวัดตราด เพื่อต่อยอดรูปธรรมที่ทั้งชุมชนและโครงการต่างๆ ได้พัฒนาขึ้น การดำเนินงานขับเคลื่อนผ่านการพัฒนา "ศูนย์เรียนรู้ชุมชน" โดยเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีแผนการจัดการทรัพยากรในทุกตำบล การจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรท้องถิ่น หลักสูตรและสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย โดยองค์ความรู้ที่จะ

 5. Library Resource
  Documents et rapports de conférence
  avril, 2014
  Thaïlande

  เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ "ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย" ขึ้น ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา โดยรายงานเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดของการประชุมดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและติดตามทิศทางการดำเนินงานของงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 6. Library Resource
  Matériels institutionnels et promotionnels
  juillet, 2019
  Thaïlande

  ชุดรวมสไลด์นำเสนอ งานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 

  “รวมพลังสู่ความยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลป่าไม้ไทย”

  วันที่ 9-10 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ซ. วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ

   

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2018
  Thaïlande

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน (Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable Ing Watershed Management หรือ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำอิง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – ประเทศไทย กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีภาคีท้องถิ่นในการดำเนินงานคือ สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการปฏ

 8. Library Resource
  Matériels institutionnels et promotionnels
  octobre, 2019
  Thaïlande

  งานเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมและเสวนาภายใต้การดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่

 9. Library Resource
  Rapports et recherches
  janvier, 2019
  Thaïlande

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน (Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable Ing Watershed Management หรือ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำอิง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – ประเทศไทย กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีภาคีท้องถิ่นในการดำเนินงานคือ สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการปฏ

 10. Library Resource
  Rapports et recherches
  janvier, 2014
  Thaïlande

  เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านซำผักหนามไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

  qr code

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page