Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 200.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2002
  Pays-Bas

  Het Nederlandse cultuurlandschap is van oudsher vorm gegeven door bedrijvigheid, en dan vooral de landbouw, maar deze boet langzaam aan belang in. Het buitengebied zou zich kunnen ontwikkelen als consumptieruimte (voor wonen, recreatie en dergelijke), maar het is ook goed denkbaar dat andere ruimtevragende bedrijvigheid het landelijk gebied binnentrekt en het aangezicht gaat bepalen. Binnen dit onderzoek is gekeken naar de activiteiten die buiten de 'bebouwde kom' in het landelijk gebied plaatsvinden, langs drie verbindingswegen.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2001
  Pays-Bas

  Binnen het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik is een gebiedsanalyse uitgevoerd, vooral gezien vanuit de betrokkenen zelf (agrariërs, agribusiness, recreatiesector, natuurbescherming, bewoners en andere betrokkenen). Met behulp van gegevens uit het Ruimtelijk Economisch Model (REM) en de CBS-Landbouwtellingen zijn de ontwikkelingen in het studiegebied geanalyseerd en vergeleken met de ontwikkelingen elders. Om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in beeld te krijgen, zijn vervolgens interviews en discussiebijeenkomsten gehouden.

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2000
  Pays-Bas

  In 1997 is het rapport van het Staring Centrum 'Meten van Maatwerk: monitoring van het WCL-beleid 1994-1996' uitgebracht. De conclusie uit dit rapport was dat er nogal wat verschillen zijn tussen WCL-gebieden als er gekeken wordt naar sturing en het aantal projecten dat is gestart. Door gebruik te maken van kennis over marketing en samenwerking zou de sturing en integraliteit van de reeds lopende initiatieven uitgebreid kunnen worden. Het onderzoek richt zich op het pilotgebied 'de Meierij' en de daarbij betrokken actoren.

 4. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 1999
  Pays-Bas

  Een verkennend onderzoek naar de waardering van de kwaliteit van de leefomgeving door ondernemers in de groene ruimte van de West-Betuwe. Naast een literatuurstudie zijn sleutelfiguren geraadpleegd en interviews gehouden onder ondernemers. Het doel van de interviews was om helder te krijgen waarom ondernemers zich in de groene ruimte van de West-Betuwe hebben gevestigd en welke opvattingen ondernemers hebben over de kwaliteit van hun woon- en werkomgeving. Slechts een deel van ondernemers heeft de huidige locatie gekozen op basis van factoren relevant voor het bedrijf.

 5. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 1995

  Op basis van ruim dertig interviews wordt beschreven welke kwaliteiten de bewoners van de Bollenstreek toekennen aan het landschap in hun omgeving, welke veranderingen ze constateren en wat hun ideeën zijn over de inpasbaarheid van stedelijke ontwikkelingen. Ook wordt ingegaan op de betekenis van de Bollenstreek voor het toerisme. De bestedingen van bezoekers aan de Bollenstreek en de daarmee samenhangende werkgelegenheid zijn geraamd. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie met het imago van Nederland in het buitenland.

 6. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2007
  Pays-Bas

  De mogelijkheden van een gebiedsaanpak zijn in het kader van een Community of Practice verkend. Het doel om een gebiedsconvenant tussen overheden, intensieve veehouderij en terreinbeheerders op te stellen is niet gerealiseerd. Wel is een kader tot stand gekomen die voor toepassing in de toekomst of elders van belang kan zijn. Beerze Reusel kan daarom dienen als praktisch voorbeeld voor een gebiedsaanpak. The possibilities of a regional planning have been researched by a Community of Practice.

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2007

  Dit rapport gaat in op de vraag hoe communicatie en voorlichting over Nationale Landschappen ingezet moeten worden in de richting van gemeenten en waterschappen, om de doelen van het Rijk te realiseren. Via 27 gesprekken in zes verschillende Nationale Landschappen is een beeld verkregen van de ambities en verwachtingen rond Nationale Landschappen die bij deze actoren leven.

 8. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2006

  Dit rapport kan beschouwd worden als achtergrond bij het hoofdrapport over communicatie en voorlichting over nationale landschappen (uitgave tevens 2006). Het bevat de integrale weergave van de interviews met provincies, gemeenten en waterschappen en van bijeenkomsten, die hebben gediend ter verzameling van materiaal in het onderzoek. Waar zinvol zijn ook gesprekken met regionale directies van het ministerie van LNV opgenomen in dit overzicht.

 9. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2008
  Pays-Bas

  Kern van een waterpark is een rietmoeras, ook wel helofytenfilter genoemd. Daarmee wordt het water gezuiverd, maar er zijn ook andere functies. Met het gezuiverde water wordt de kwaliteit van de omliggende natuur verbeterd zodat er meer verscheidenheid komt in flora en fauna. Een waterpark draagt bij aan een aantrekkelijk landschap voor recreatie en het biedt ook nog de mogelijkheid voor het bergen van piekwater om wateroverlast te voorkomen.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page