Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 19.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  In dit rapport wordt het voornemen beschreven van Wageningen UR tot de bouw van het Atlas en het Forumgebouw op het terrein tussen de Bornesteeg, de Droevendaalsesteeg en de Mansholtlaan en de daarmee gepaard gaande herinrichting. Daartoe behoren o.a. de aanleg van drie retentievijvers op het genoemde terrein en op het terrein de Born Zuid, de inrichting van een openbare ruimte en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande beplanting. De verwachte effecten van de voorgenomen activiteiten worden gerelateerd aan de Flora- en faunawet.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  Het doel van deze publicatie is de discussie over de ruimtelijke ordening van Nederand een natuurlijke basis te geven door kennis over de ondergrond die plek in de besluitvorming te geven die het verdient. In het kader van dit project zijn via een viertal kansenkaarten aangegeven hoe die kennis over de ondergrond van toepassing zou kunnen zijn voor gebruiksfuncties. Ter onderbouwing zijn er een twintigtal gesprekken met experts gevoerd en rapporten en artikelen doorgenomen. Deze publicatie bevat kansenkaarten voor: wonen en werken; natuur; landbouw; groene recreatie

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  Ieder bedrijf produceert afval. Bij bloembollenbedrijven is een groot deel van het afval plantaardig, zoals pelafval, maaisel, stro. Dit afval kan afgevoerd worden. Dat heeft een uitstroom van nutriënten en organische stof van het bedrijf tot gevolg en brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Het materiaal kan ook op het eigen bedrijf gecomposteerd worden. Hierdoor worden kosten van afvoer van het materiaal bespaard en kan het materiaal, na compostering, bijdragen aan de organische bemesting van de grond.

 4. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  In de mestwetgeving zal voor het gebruik van fosfaatkunstmest mogelijk een uitzondering worden gemaakt voor gronden die vanwege hun fosfaattoestand in aanmerking komen voor reparatiebemesting. Het betreft hier gronden met een lage fosfaattoestand en wellicht als verbijzondering daarvan fosfaatfixerende gronden. In dit rapport worden dergelijke gronden gedefinieerd en zijn verschillende analysemethoden voor de karakterisering geëvalueerd. Ongeveer 2-7% van het landbouwareaal heeft een fosfaattoestand die als laag wordt gekarakteriseerd.

 5. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  ertoe geleid dat in de directe omgeving van steden grote open gebieden onbebouwd zijn gebleven. Bovendien zijn er grote groene recreatiegebieden aangelegd die zeer in trek zijn bij omwonenden. Planologische onduidelijkheid, onvoldoende bestuurlijke regie en, daarmee samenhangend, ontwikkelingen op de grondmarkt hebben ertoe geleid dat de aanleg van groengebieden de afgelopen jaren stagneert. Recentelijk is het rijksbeleid overgedragen aan provincies. Deze hebben echter nog moeite om de integrale ontwikkeling van grote groengebieden in samenhang met rood te regisseren.

 6. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  In dit rapport wordt op een modelmatige wijze geanalyseerd hoe het recreatief gebruik van een bos- en natuurlandschap verandert indien het aangrenzend agrarisch cultuurlandschap ook voor recreatie wordt opengesteld. Middels een variatie in paddichtheid in het cultuurlandschap is in verschillende scenario's nagegaan wat de gevolgen zijn voor het ruimtegebruik en de recreatiedruk in beide landschappen.

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is een integrale kansenkaart uitgewerkt. Doel van deze kaart is om inzicht te geven in gewenste ontwikkelingen in het gebied en sturing te bieden aan het inzetten van menskracht en middelen om projecten uit te voeren, als uitvoering van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (juni 2002). Ten behoeve hiervan is gebruik gemaakt van sectorale kansenkaarten voor de functies natuur, landbouw, water en recreatie. Tevens zijn nadere gebiedsanalyses uitgevoerd.

 8. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  KELK (een methode van het Natuurplanbureau) modelleert geen processen, maar gebruikt expertkennis (vuistregels) en metamodellen. Klek is bedoeld voor quick scan toepassingen op het terrein van bestemming en inrichting van de groene ruimte. Daarbij kunnen de kwalificaties meegegeven worden "herkenbaarheid verleden" "belevingswaarde" en "recreatieve gebruikswaarde"

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page