Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 19.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is een integrale kansenkaart uitgewerkt. Doel van deze kaart is om inzicht te geven in gewenste ontwikkelingen in het gebied en sturing te bieden aan het inzetten van menskracht en middelen om projecten uit te voeren, als uitvoering van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (juni 2002). Ten behoeve hiervan is gebruik gemaakt van sectorale kansenkaarten voor de functies natuur, landbouw, water en recreatie. Tevens zijn nadere gebiedsanalyses uitgevoerd.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Dit rapport wil provincies en gemeenten attenderen op de waarschijnlijk snelle transitie naar niet-agrarisch gebruik van hun buitengebied, ze helpen de kansen hierop per gemeente in te schatten en aangeven, hoe ze erop kunnen inspelen. Drie vragen staan centraal: 1. Welke indicatoren bepalen de kans op transitie naar niet-agrarisch gebruik van het buitengebied? 2. Wat zijn volgens deze indicatoren de kansen van de Nederlandse gemeenten? 3. Hoe kunnen met name de gemeenten die kans lopen op snelle transitie, hierop inspelen?

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  De beschouwing op de ¿Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Provincie Utrecht¿ is in opdracht van de Provincie Utrecht uitgevoerd. Op basis van een korte literatuur studie zijn gegevens verzameld en door middel van interviews zijn beschreven beleidsregels van de handleiding bestemmingsplannen (hoofdstuk8) getoetst in de (beleids)praktijk. Tot slot zijn beleidsregels getoetst aan de gevonden resultaten.

 4. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Onderzoek naar perspectief 'Ruimte voor Ruimte'-regeling (RvR-regeling) buiten de recon-structiegebieden. Door het slopen van bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied wordt de kwaliteit van dit gebied verbeterd. Het slopen wordt gefinancierd via de uitgifte van wo-ningbouwkavels. Op deze wijze leidt de regeling niet tot uitgaven van de overheid. Op basis van evaluatie van de RvR-regeling in de reconstructiegebieden, interviews en een workshop is een kader voor bredere toepassing van de regeling opgesteld.

 5. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Rapport bevat de bijdragen: State-of-the-art van voedselproductiesystemen; Gesloten productiesystemen: Atlantis 2020; Luwteparken: nieuwe functiecombinaties in kalm water

 6. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  Het doel van deze publicatie is de discussie over de ruimtelijke ordening van Nederand een natuurlijke basis te geven door kennis over de ondergrond die plek in de besluitvorming te geven die het verdient. In het kader van dit project zijn via een viertal kansenkaarten aangegeven hoe die kennis over de ondergrond van toepassing zou kunnen zijn voor gebruiksfuncties. Ter onderbouwing zijn er een twintigtal gesprekken met experts gevoerd en rapporten en artikelen doorgenomen. Deze publicatie bevat kansenkaarten voor: wonen en werken; natuur; landbouw; groene recreatie

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  In dit rapport wordt op een modelmatige wijze geanalyseerd hoe het recreatief gebruik van een bos- en natuurlandschap verandert indien het aangrenzend agrarisch cultuurlandschap ook voor recreatie wordt opengesteld. Middels een variatie in paddichtheid in het cultuurlandschap is in verschillende scenario's nagegaan wat de gevolgen zijn voor het ruimtegebruik en de recreatiedruk in beide landschappen.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page