ການບັນລຸ ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ຊຸມຊົນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທົ່ວ ເຖິງ ສຳລັບການລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ ສປປ ລາວ | Land Portal
RGIL Investors Community Engagement Manual
PDF icon Download file (6.83 Mo)

Informations sur la ressource

Date of publication: 
juin 2023
Resource Language: 
Pages: 
27

ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ສາມາດເປັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊັບ ພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອາດເປັນໄພຄຸກຄານ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ນ້ຳ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນຂອງປະເທດ. ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ດິນ ຫຼື ບັນຫາແຮງງານ ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການ ວາງແຜນ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ປິດໂຄງການລົງທຶນ (ເຊັ່ນ: ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຄົນ ແລະ ທຳມະຊາດ.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Dr. Vatthanamixay Chansomphou, Dr. Vong Nanhthavong & Jan Schulz

Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Partagez cette page