ກົນໄກການແກ້ໄຂ ຄຳຮ້ອງທຸກ ສຳລັບຊຸມຊົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ | Land Portal
RGIL Laos Community Grievance Handbook
PDF icon Download file (9.53 Mo)

Informations sur la ressource

Date of publication: 
juin 2023
Resource Language: 
Pages: 
27

ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງບໍລິສັດ, ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼືການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ານັກລົງທຶນລະເມີດສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Dr. Babette Wehrmann, Dr. Vong Nanthavong, Soulinda Manysoth & Hongthong Sirivath

Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Partagez cette page