ວິທີການຮັບມື ກັບການ ລົງທຶນ ຢູ່ພື້ນທີ່ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ | Land Portal
RGIL LAO, Community Brochure, Investments
PDF icon Download file (10.12 Mo)

Informations sur la ressource

Date of publication: 
août 2023
Resource Language: 
Pages: 
19

ແຜ່ນພັບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນທີ່ດິນເພື່ອກະກຽມ, ຮູ້ວ່າຈະຄາດຫວັງຫຍັງ, ເຈລະຈາແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບການສະເຫນີການລົງທຶນໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Dr. Vong Nanhthavong, Vanida Khouangvichit, Khankeo Oupravanh & Nora Teufel

Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Partagez cette page