Aller au contenu principal

page search

Bibliothèque Phân bổ tiền chi trả từ Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) ở Việt Nam: Bằng chứng từ các nghiên cứu để có thông tin giúp biên soạn các hướng dẫn chi trả

Phân bổ tiền chi trả từ Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) ở Việt Nam: Bằng chứng từ các nghiên cứu để có thông tin giúp biên soạn các hướng dẫn chi trả

Phân bổ tiền chi trả từ Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) ở Việt Nam: Bằng chứng từ các nghiên cứu để có thông tin giúp biên soạn các hướng dẫn chi trả

Resource information

Date of publication
Décembre 2016
Resource Language
ISBN / Resource ID
handle:10568/94206
License of the resource
Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Pham, T.T.
Wong, G.Y.
Le, N.D.
Brockhaus, M.

Data Provider
Geographical focus