Giải quyết chồng lấn đất đai dựa trên sự tôn trọng truyền thống của cộng đồng: Cách tiếp cận cho một giải pháp bền vững | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
janvier 2016
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:246
Copyright details: 
RECOFTC

Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm cho tình trạng chồng lấn, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra ở nhiều địa phương. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững. Để giải quyết vấn đề trên, cần rà soát, đánh giá lại hiện trạng chồng lấn ranh giới sử dụng đất truyền thống của người dân với với các diện tích rừng do các chủ rừng khác trên qui mô cả nước để xây dựng và ban hành hướng giải quyết; đồng thời cần nhấn mạnh sự tham gia tích cực của người dân trong quá trình thực hiện chính sách giao đất giao rừng, qui hoạch sử dụng đất để giảm thiểu các mâu thuẫn tiềm năng.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Trần Viết Đông và Nguyễn Quang Tân

Publisher(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Fournisseur de données

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Partagez cette page