Đổi mới Chính sách Khai thác và Lưu thông Lâm sản | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
octobre 2012
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:245

Mặc dù có nhiều thay đổi tích cực trong khung chính sách về khai thác và lưu thông lâm sản, thực tế vẫn tồn tại nhiều rào cản cho việc hưởng lợi từ rừng của người dân. Để giúp người dân hưởng lợi và tham gia tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng, Nhà nước cần tiếp tục đơn giản hóa chính sách khai thác và lưu thông lâm sản cho cộng đồng địa phương, chú ý tránh những chồng chéo trong chính sách, song song với việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực và xây dựng cơ chế hỗ trợ cho người dân.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Trần Ngọc Thanh
Nguyễn Quang Tân
và Trần Ngọc Đan Thùy

Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Fournisseur de données

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Partagez cette page