ရွှေရိုးမ သစ်တောအခြေပြုကြိမ်အချာထည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
août 2018
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:300
Copyright details: 
Copyright @RECOFTC-Myanmar May 2018

မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောအခြပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဒေသခံပြည်သူများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ရွှေရိုးမ သစ်တောအခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပါသည်။အဆိုပါလုပ်ငန်းသည် တာဝန်ယူမှုရှိသော အာရှဆိုင်ရာ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အပိုင်း (၃) စီမံကိန်း (Responsible Asia Forestry and Trade-III project RAFT-3) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဂွမြို့နယ် ဒေသခံပြည်သူများသည်စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလက်ကမ်းစာစောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သစ်တောအခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေသည့်အခက်အခဲများ နှင့် ရရှိနေသည့်အခွင့်အလမ်းများအကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ 

Auteurs et éditeurs

Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Fournisseur de données

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Concentration géographique

Partagez cette page