GREEN Mekong Program Factsheet (Vietnamese) | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
avril 2015
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:285

Chương trình Công bằng cho người dân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (viết tắt GREEN Mekong) do USAID tài trợ giúp xây dựng năng lực của các nhà hoạch định chính sách và các thành phần liên quan ở cấp cơ sở trong khu vực hạ lưu sông Mekong trong việc tham gia hiệu quả vào các quá trình đa thành phần trong khu vực và trên toàn quốc liên quan tới việc giảm thiểu biến đổi khí hậu từ rừng, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực, đẩy mạnh chia sẻ thông tin và thiết lập mạng lưới.

Auteurs et éditeurs

Corporate Author(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Publisher(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Fournisseur de données

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Concentration géographique

Catégories apparentées

Partagez cette page