Aller au contenu principal

page search

Bibliothèque Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+

Resource information

Date of publication
Janvier 2011
Resource Language
ISBN / Resource ID
recoftc:218

Cuốn sách hướng dẫn này cung cấp nền tảng cơ sở cho việc phát triển hướng dẫn quốc gia cụ thể về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Patrick Anderson

Data Provider
Geographical focus