De Born: ecologische effectenstudie van een herinrichting als bijlage bij de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 2004
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/338493
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

In dit rapport wordt het voornemen beschreven van Wageningen UR tot de bouw van het Atlas en het Forumgebouw op het terrein tussen de Bornesteeg, de Droevendaalsesteeg en de Mansholtlaan en de daarmee gepaard gaande herinrichting. Daartoe behoren o.a. de aanleg van drie retentievijvers op het genoemde terrein en op het terrein de Born Zuid, de inrichting van een openbare ruimte en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande beplanting. De verwachte effecten van de voorgenomen activiteiten worden gerelateerd aan de Flora- en faunawet. Hiertoe worden de aanwezige natuurwaarden (soorten) op beide locaties en de verwachte effecten op de aanwezige beschermde soorten beschreven. Geconcludeerd wordt dat het aanvragen van een ontheffing ex art 75 Flora- en faunawet noodzakelijk is.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Apeldoorn, van, R.C.

Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Fournisseur de données

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Concentration géographique

Partagez cette page