Thai | Land Portal
Language code (ISO 639-1): 
th
Language code (ISO 639-3): 
tha
Rapports et recherches
décembre 2004
Thaïlande

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Matériels institutionnels et promotionnels
juillet 2019
Thaïlande

ชุดรวมสไลด์นำเสนอ งานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 

“รวมพลังสู่ความยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลป่าไม้ไทย”

วันที่ 9-10 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ซ. วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ

 

Documents et rapports de conférence
avril 2014
Thaïlande

เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ "ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย" ขึ้น ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา โดยรายงานเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดของการประชุมดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและติดตามทิศทางการดำ

Ressources et Outils d'entraînement
janvier 2014
Thaïlande

รายงานฉบับนี้ นำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งของชุมชน ที่ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ 6 ตำบล ในจังหวัดตราด เพื่อต่อยอดรูปธรรมที่ทั้งชุมชนและโครงการต่างๆ ได้พัฒนาขึ้น การดำเนินงานขับเคลื่อนผ่านการพัฒนา "ศูนย์เรียนรู้ชุมชน" โดยเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีแผนการจัดการทรัพยากรในทุกตำบล การจัดการระ

Rapports et recherches
janvier 2014
Thaïlande

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านอ่าวขามไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

qr code

Rapports et recherches
janvier 2014
Thaïlande

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านคลองเรือไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

qr code

Matériels institutionnels et promotionnels
octobre 2020
Thaïlande

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป

Rapports et recherches
janvier 2014
Thaïlande

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านซำผักหนามไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

qr code

Rapports et recherches
janvier 2019
Thaïlande

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน (Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable Ing Watershed Management หรือ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำอิง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – ประเทศไทย กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลั

Matériels institutionnels et promotionnels
octobre 2019
Thaïlande

งานเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมและเสวนาภายใต้การดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่

Partagez cette page