ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບການລົງ ທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຢູ່ ສປປ ລາວ | Land Portal
RGIL Investor Manual RAI Procedures
PDF icon Download file (8.61 MB)

Resource information

Date of publication: 
June 2023
Resource Language: 
Pages: 
31

ການລົງທຶນທີ່ດິນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການເຂົ້າເຖິງ ປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຊຸມຊົນ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້. ການນຳໃຊ້ສານເຄມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນກະ ທົບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ ດິນ, ນ້ຳ, ອາກາດ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສາມາດເປັນໄພຄຸກຄາມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Dr. Vatthanamixay Chansomphou, Dr. Vong Nanhthavong & Jan Schulz

Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Share this page