Skip to main content

page search

Library ໂຄງການ ສົ່ ງເສີມການຄ້ ມຄອງການລ ງທຶນທາງດ້ານທື່ີດິນ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ RGIL)

ໂຄງການ ສົ່ ງເສີມການຄ້ ມຄອງການລ ງທຶນທາງດ້ານທື່ີດິນ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ RGIL)

ໂຄງການ ສົ່ ງເສີມການຄ້ ມຄອງການລ ງທຶນທາງດ້ານທື່ີດິນ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ RGIL)

Resource information

Date of publication
April 2023
Resource Language

ສປປ ລາວ ມີແຜນຈະຫ ຼຸດພ ົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024. ເພ ື່ອກະຕ ້ນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ເລັົ່ງໃສ່ເສດຖະກິດ ສ ົ່ງອອກທີື່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເຊັົ່ນ: ໂຄງການບ ໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່, ການ ກ ໍ່ສ້າງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍການປູກພ ດກະສິກໍາ. ຈ ດສ ມຫ ັກ ແມ່ນສ ົ່ງເສີມການລ ງທຶນໂດຍກ ງຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂ ົ້າໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ເພ ື່ອສ ົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບຂະແໜງກະສິກໍາທີື່ມີ ການຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປັດຈ ບັນ, ຊຶື່ງເກີດມີການຈ້າງງານ ແລະ ສ້າງ ລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ນທີື່ອາໄສຢູ່ເຂດຊ ນນະບ ດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໂຄງການລ ງທຶນທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນກໍາລັງສ້າງ ຄວາມກ ດດັນຫ າຍຂຶົ້ນໃນການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຊຶື່ງເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເນ ື່ອງ ຈາກຍັງຂາດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກ ນໄກການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເໝາະສ ມ ແລະ ຄ ບຖ້ວນ, ການລ ງທຶນດັົ່ງກ່າວມັກຈະ ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການເວນຄ ນສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ການຍ້າຍຖິື່ນຖານທາງ ເສດຖະກິດແບບບັງຄັບ ຊຶື່ງອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຜ ນກະທ ບ ດ້ານຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ. ຜ ນກະທ ບທາງລ ບເຫລ ົ່ານີົ້ຍິື່ງມີຄວາມຮ ນແຮງຂ ົ້ນ ຍ້ອນຍັງ ຂາດການຮັບຮູ້ສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຫ ການຮັບຮູ້ດັົ່ງກ່າວຍັງບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄ ງທາງດ້ານການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີື່ດີນໂດຍທ ົ່ວໄປທີື່ຍັງຕໍ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶື່ງມີພຽງປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງການຄາດຄະເນຕອນດິນທັງໝ ດໃນທ ົ່ວປະເທດເທ ົ່າ ນັົ້ນ ທີື່ໄດ້ຮັບການຂຶົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ປະຊາຊ ນທີື່ອາໄສໃນ ເຂດຊ ນນະບ ດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ກ ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ຂາດການເຂ ົ້າເຖິງກ ນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ຫ ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບທາງລ ບຈາກໂຄງການລ ງທ ນ.

Share on RLBI navigator
NO