Qeverisja e Tokës për Gratë dhe Burrat | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
FAODOCREP:9e576f19-37f3-4827-a398-4c8689b19ae0
Pages: 
123
License of the resource: 
Copyright details: 
© FAO. FAO is committed to making its content freely available and encourages the use, reproduction and dissemination of the text, multimedia and data presented. Except where otherwise indicated, content may be copied, printed and downloaded for private study, research and teaching purposes, and for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given and that FAO's endorsement of users' views, products or services is not stated or implied in any way.

Ky udhëzues teknik për Qeverisjen e tokës për gratë dhe burrat synon të ndihmojë në vënien në jetë të “Udhëzimeve vullnetare për qeveris-jen e përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet në kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare” (FAO, 2012b) për-mes ofrimit të orientimeve që mbështetin parimin e barazisë gjinore lidhur me qeverisjen e të drejtave mbi tokën të mishëruar në Udhëzimet. Në krye të çdo moduli, bëhet lidhja me dispozitat përkatëse të Udhëzimeve. Udhëzuesi përqendrohet tek barazia dhe mënyrat me të cilat mund të qeverisen të drejtat mbi tokën, për të trajtuar nevojat dhe prioritetet e ndryshme mes grave dhe burrave. Udhëzuesi qëndron larg debatit të gjatë për barazinë gjinore sa i takon përdorimit të tokës, për të shkuar drejt integrimit të çështjeve gjinore në mënyrë që të arrihet një pjesëmarrje më e barabartë nga aspekti gjinor në proceset dhe institucionet që përbëjnë bazën e gjithë vendimmarrjes për tokën.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Climate, Energy and Tenure Division
Deputy Directory-General Natural Resources

Corporate Author(s): 
Publisher(s): 

Data provider