สรุปเวทีเสวนา “ป่าพรุ...ต้นธารฐานเศรษฐกิจ ฐานชีวิตคนเคร็ง” (ฉบับยาวและสั้น) | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
October 2019
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:350
Copyright details: 
© RECOFTC Oct 2019

งานเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมและเสวนาภายใต้การดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เปิดเวทีเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเข้าใจรูปแบบกลไกเศรษฐกิจ อีกทั้งสร้างความเข้มแข็ง กำหนดข้อเสนอแนะและนวัตกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และการบริการจากภูมิทัศน์พรุควนเคร็งอย่างยั่งยืนและรอบด้าน 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(รีคอฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมฅนรักษ์ถิ่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก(GEF) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง “ป่าพรุ...ต้นธารฐานเศรษฐกิจ ฐานชีวิตคนเคร็ง” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนกว่า 150 คน จากพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่ชุ่มน้ำผืนใหญ่ที่สำคัญทางปากพนังตอนใต้ของจังหวัด ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ และครอบคลุม พื้นที่ 5 อำเภอ(อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ชะอวด และอ.หัวไทรของจ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่บางส่วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง)ได้เข้าร่วมด้วย 

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Data provider

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.