ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Setembro 2020
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:380
Copyright details: 
Copyright © RECOFTC July 2020

ปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายการจัดการที่ดินและป่าไม้ไทย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้คนและชุมชนที่อยู่อาศัย ทำกินในพื้นที่ป่า ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)  ประเทศไทย โครงการ Voice of Mekong Forest  เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและภาคี ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน” ขึ้น โดยรวบรวมความเคลื่อนไหวสำคัญด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและป่าไม้ไทยในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้แก่สาธารณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงสาระสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ  

จวบจนถึงในปี 2563 กระบวนการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.ป่าไม้ต่าง ๆ  ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยสำหรับพ.ร.บ.ป่าชุมชนนั้นได้มีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามานั่งทำหน้าที่คณะกรรมการระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนกำลังเริ่มก่อรูป ซึ่งเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่ควรติดตามและหาแนวทางการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมงานด้านป่าชุมชนร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

เอกสารฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และศูนย์วนศาสตร์ชุุมชุนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) แผนงานประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (CF-NET) และโครงการพลังเสียงเพื่อป่าลุ่มน้ำโขง (Voices for Mekong Forests) ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งคณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย

Publisher(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Provedor de dados

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Compartilhe esta página