ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຈະສ້າງກົນໄກການ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງບໍລິສັດແນວໃດ? | Land Portal
Investor, Grievance, Manual
PDF icon Download file (6.47 MB)

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Junho 2023
Resource Language: 
Pages: 
31

ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານສັງຄົມ. ຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສ່ຽງໄປນຳ. ຜູ້ລົງທຶນອາດຈະປະເຊີນກັບການສູນເສຍທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງ. ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນແລ້ວ ບັນດາບໍລິສັດ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີກົນໄກການແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະໜອງກົນໄກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຳເນີນການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນ ກະທົບຂອງໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ກໍ່ໄດ້ມີບາງຕົວຢ່າງ ໃນການ ລິເລີ່ມນຳໃຊ້ກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກພາຍໃນຂອງບໍລິສັດເອງແລ້ວ. ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນການລິເລີ່ມ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ ດີ ເພື່ອໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ນຳໄປເປັນແບບຢ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ປື້ມຄູ່ມືນີ້ ມີຈຸດປະ ສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນສາມາດປະຕິ ບັດເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Dr. Babette Wehrmann, Soulinda Manysoth & Hongthong Sirivath

Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Compartilhe esta página