Lamulo la Malo a Makolo 2016 | Land Portal
Ndondomeko Yofotokozera Kalembera ndi Umwinimwini wa Malo a Makolo
PDF icon Download file (2.69 MB)

Resource information

Date of publication: 
March 2020
Resource Language: 
Pages: 
17

Msonkhano Wodziwitsa Atsogoleri a ma Dipatimenti ndi Mabungwe a pa Boma

Mamembala a nthambi yoyendetsa chitukuko pa Boma ayenera kudziwa za lamulo la malo a makolo koyambirira kuti asankhe dera lomwe angakayambire ntchito zokhudza lamuloli.

Msonkhano Wodziwitsa Makomiti a ADC, VDC ndi Magulu a m’madera za Lamulo la Malo a Makolo

Makomiti a ADC ndi VDC ndi ofunika kwambiri pothandiza anthu a m’madera mwawo kumvetsetsa za lamulo la malo a makolo.

Chisankho cha Komiti Yoyendetsa za Malo a Makolo

Anthu a m’midzi ya a Gulupu amasankha anthu omwe akuwafuna kuti akhale mamembala a komiti yoyendetsa za malo a makolo.

Maphunziro a Komiti Yowona za Malo a Makolo

Komiti yowona za malo a makolo iyenera kuphunzitsidwa za ntchito yake ndi akuluakulu a ku Unduna wa za Malo.

 

 

Authors and Publishers

Publisher(s): 
Malawi Coat of Arms

Wikipedia:

"Under the 1995 constitution, the president, who is both chief of state and head of the government, is chosen through universal direct suffrage every 5 years. Malawi has a vice president who is elected with the president. The president has the option of appointing a second vice president, who must be from a different party. It also includes a presidentially appointed cabinet. The members of the cabinet of Malawi can be drawn from either within or outside of the legislature."

Share this page