หนังสือบทเรียนการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุ่มน้ำอิง | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
March 2017
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:241

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วมกับภาคีท้องถิ่นที่สำคัญทั้งสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ พะเยาทีวีชุมชน สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้รวบรวมบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงที่เป็นตัวอย่างที่ดี 6 กรณี ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ำย่อยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ บ้านงามเมือง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ นำไปสู่การจัดการน้ำและกองทุนน้ำของบ้านน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลานำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนของบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา บทบาทหญิง – ชาย ในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ้านเวียงใต้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม เพื่ออนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า บ้านวังศิลา ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และการจัดการสวนไผ่สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนบ้านห้วยหม้อ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา บทเรียนชุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำอื่นๆต่อไป เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

Authors and Publishers

Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Data provider

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Share this page