Wageningen Economic Research | Page 3 | Land Portal
Acronym: 
WER
Phone number: 
+31 (0)70 335 83 30

Location

Prinses Beatrixlaan 582 - 528
2595 BM Den Haag , Zuid Holland
Netherlands
Zuid Holland NL
Postal address: 
PO Box 29703 2502 LS Den Haag Netherlands
Working languages: 
Dutch
English

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food. Through this research, WER provides support for the decisions that governments and businesses need to make in the fields of competitiveness, the management of production chains, spatial planning, environmental protection, natural resources, the European Common Agricultural Policy and global trading.

WER also performs legal and service-related tasks for the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The Agricultural Economic Report and other annual reports present an impression of the financial and economic position of companies and sectors.

 

Wageningen Economic Research Resources

Displaying 11 - 15 of 200
Library Resource
Reports & Research
December, 2012

Het beleid van de agrarische sector is gericht op het versterken van de marktpositie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid. De vraag is in welke mate de realisatie van beleidsdoelen afhankelijk is van het tempo van schaalvergroting in de grondgeboden agrarische sectoren

Library Resource
Reports & Research
December, 2011

Het aantal landbouwbedrijven dat in het gebied van plan PARK21 toekomstmogelijkheden heeft zal veel lager zijn dan het huidige aantal bedrijven. De terugloop wordt sterk bepaald door de mate waarin kansen voor multifunctionele landbouwactiviteiten worden opgepakt. Op basis van het onderzoek, waarbij de inbreng van de betrokkenen een belang-rijke rol gespeeld heeft, zijn een tweetal scenario’s opgesteld als uitersten voor de toekomst van de landbouwbedrijven in het gebied.

Library Resource
Reports & Research
December, 2011

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil dat het voor betrokken partijen (initiatiefnemers, overheden en adviseurs/rentmeesters) gemakkelijker wordt om nieuwe landgoederen te realiseren. Dat begint met inzicht in en kennis over het natuurbeleid van rijk, provincie en gemeentes én bestaande knelpunten, mogelijkheden die op te lossen en duidelijkheid over welke stappen betrokken partijen kunnen nemen om een nieuw landgoed te ontwikkelen.

Library Resource
Reports & Research
December, 2010

Om te kunnen beoordelen in hoeverre bij beheerplannen van Natura 2000 gebieden sprake is van evenredige participatie, moeten de partijen in beeld worden gebracht. Dat zijn zowel de voortouwnemers, bevoegd gezag, werkgroepleden (en voorzitter), belangenorganisaties. Het betreft daarbij: rijksoverheid (Staatsbosbeheer, waterstaat, defensie), provincie, gemeente, waterschap; natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten, Landschappen, Vogelbescherming); bedrijfsleven (landbouw, recreatie) en burgers (jagers, sportvissers)

Library Resource
Reports & Research
December, 2010
Netherlands

Uitgangspunt bij de visie op grondgebonden landbouw in de Randstad is, dat die grondgebonden landbouw een belangrijke drager is / blijft van de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied in de regio. Vraag is welke vraagstukken daarbij onderscheiden kunnen worden en welke sturingsmogelijkheden het ministerie heeft om ervoor te zorgen dat die grondgebonden landbouw die rol in de toekomst blijft vervullen

Share this page